Ιδιωτικοί Φoρείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αναζήτηση ΔομώνΤην απόφαση χορήγησης αδείας ή τροποποίησης ή επικαιροποίηση αυτής (κατά περίπτωση) μπορείτε να την αναζητήσετε εδώ (Με τη συμπλήρωση της ‘ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ’ φορέα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελληνικά γράμματα)

Α. Ο πίνακας αναζήτησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ενημερωμένος μέχρι την έναρξη ισχύος της με αρ. 14715/ΓΓ4/10.2.2022/ΦΕΚ 609 B’/12.02.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (με ισχύ δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της), η οποία εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207). Ήτοι, οι αδειοδοτημένοι φορείς με το θεσμικό πλαίσιο, το ισχύον μέχρι 12.4.2022, αποτυπώνονται στον ως άνω πίνακα αναζήτησης.

Β. Μετά τις 12.4.2022, πληροφορίες για καινούριους φορείς, για τους οποίους ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο (έγκριση/γνωστοποίηση), τα στοιχεία τους αναζητούνται/εμφαίνονται στο σύστημα "notifybusiness". Σημειώνεται ότι και οι φορείς, οι οποίοι είχαν αδειοδοτηθεί με το προισχύσαν θεσμικό πλαίσιο (ν. 4093/2012), και οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε τυχόν μεταβολές μετά τις 12.4.2022 (εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου), εμφαίνονται ως προς αυτές, ομοίως, στο σύστημα "notifybusiness".